คำอธิบายรายวิชา


คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาภาษา

GE 1101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                               3(2-2-5)
                      Thai Language for Communication
                       ศึกษาให้เห็นความสำคัญของภาษาไทยในฐานะที่เป็นเครื่องมือสื่อสารและการสืบค้น ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียนโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา  ตลอดจนศึกษาและฝึกการสรุปความ  การตีความ  การขยายความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการ

GE 1102     การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น                                                                   3(2-2-5)
                       Basic Reading Skills in English           
                       การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานทางด้านการอ่าน  ได้แก่  การสังเกตองค์ประกอบของคำและการเดาความหมายจากร่องรอยในบริบท ผู้เรียนสามารถใช้เทคนิคต่างๆ  ในการอ่านเพื่อความเข้าใจ  เช่น สกิมมิ่ง  สแกนนิ่ง  การใช้คำอ้างอิง  การอ่านเพื่อหาหัวเรื่อง   การอ่านเพื่อจับใจความ   การอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะเรื่อง   และการใช้พจนานุกรมในการค้นหาและตรวจสอบความหมายของคำศัพท์ที่ได้จากการเดาความ  ตลอดทั้งการมีทักษะการอ่านเพื่อหาข้อความและบทความสั้นๆ  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  ทั้งสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

GE 1103    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                                        3(2-2-5)
                       English for Communication
                       การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การทักทาย  การแนะนำตัวเองและผู้อื่น  การขอบคุณ  การขอโทษ  การกล่าวลา  การขอและการให้ข้อมูล  การให้คำแนะนำ  การแสดงความรู้สึกต่างๆ   การพูดคุยเกี่ยวกับอากาศ  ตลอดทั้งการถามและการบอกทาง  เป็นต้น


GE 1104     การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                           3(2-2-5)
                       Writing for Communication
                       ศึกษาหลักการใช้ภาษาในการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ฝึกการเขียนสื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการในโอกาสต่างๆ  การเขียนจดหมายธุรกิจ  การเขียนหนังสือราชการ  การเขียนเพื่อบันทึกรูปแบบต่างๆ   การเขียนเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง  การเขียนเพื่อโน้มน้าวจูงใจ  การเขียนเอกสารสิทธิ์และสัญญาต่างๆ ตามกฎหมายที่มีใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

GE 2101 จริยธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี                                                                  3(2-2-5)
                       Ethics for Good Life
                       ศึกษาอุดมคติของการดำเนินชีวิต  เกณฑ์การตัดสินทางจริยธรรม  ตามหลักปรัชญาต่างๆ  และศึกษาอุดมคติ  หลักคำสอนแนวทางดำเนินชีวิตเพื่อการบรรลุอุดมคติของศาสนาต่างๆ  ตลอดจนให้มีการฝึกอบรมสมาธิตามแนวศาสนาในวิธีต่างๆ  ด้วย

GE 2102 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                                                                               3(2-2-5)
                       Human Behavior and Self Development                         
                       ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์  ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมด้านชีววิทยา  ด้านสังคมวิทยา  ด้านจิตวิทยาและด้านจริยธรรม  ปรัชญาในการศึกษาตน  การพัฒนาตนและการเสริมสร้างทักษะชีวิต  ทฤษฎีและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์   การทำงานเป็นทีม  ภาวะผู้นำ  ภาวะผู้ตาม  การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสุขในชีวิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

GE 3101     วิถีไทย                                                                                                                             3(2-2-5)
                      Thai Living
                      ศึกษาลักษณะทั่วไป  วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยทั้งในเมืองและชนบทจากอดีตถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมและประเพณีไทย  สภาพปัญหาและแนวทางขจัดปัญหาสังคมไทย โดยการศึกษาการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ภูมิปัญญาชาวบ้านและท้องถิ่น  การดำเนินชีวิตแบบเพียงพอ  ตลอดถึงวิสัยทัศน์ด้านสังคมเศรษฐกิจ  การเมืองและการปกครองที่คนไทยอยากเห็น

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

GE 4101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                      3(22-5)
                      Computer and Information Technology
                      ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอิทธิพลและ มีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม  การประมวลผลข้อมูล  การจัดการข้อมูล  การใช้งานโปรแกรมประยุกต์  การแสวงหาความรู้และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย  คอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ  รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญา

GE 4102  การคิดและการตัดสินใจ                                                                 3(2-2-5)
                    Thinking and Decision Making
                        ศึกษาหลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์   ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  กำหนดการเชิงเส้น  และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

GE 4107  สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต                                                                        3(2-2-5)
                        Environment and Quality of Life
                        ความหมายและขอบเขตสิ่งแวดล้อม  สมดุลธรรมชาติ  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  สาเหตุและผลกระทบของความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีต่อคุณภาพชีวิต

กลุ่มวิชาสร้างเสริมสุขภาพตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและนโยบายรัฐบาล

GE 5101     สุขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                                              3(2-2-5)
                       Health and Recreation for Quality of Life
                       ความหมาย  ขอบข่าย คุณค่า  ความสำคัญ  ความจำเป็นและประโยชน์ของสุขภาพทั้งกาย  จิตใจ  รวมทั้งการนำกิจกรรมการออกกำลังกาย  กีฬา  และกิจกรรมนันทนาการมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
GE 5102    เศรษฐกิจพอเพียง                                                                                          3(2-2-5)
                       Sufficiency Economy
                       ความหมายของเศรษฐกิจ  การผลิต  การแลกเปลี่ยน  การตลาด  การบริโภค ระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาตามแนวทางโลกาภิวัตน์  ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง  ปรัชญา  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ  แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  กรณีตัวอย่าง  เศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย

คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน

PR  6101    หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                              3(2-2-5)
Curriculum and Fundamental Education Management
ความหมายและความสำคัญของหลักสูตร  หลักสูตรแบบต่าง ๆ  พื้นฐานในการจัดทำหลักสูตร  องค์ประกอบของหลักสูตร  โครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจัดประสบการณ์และกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร   การใช้หลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น การเลือกใช้แหล่งวิทยาการเสริมหลักสูตร    การบริหารหลักสูตร   การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร

PR  6102    หลักภาษาไทย                                                                                                                2(2-2-2)
Grammar  of  Thai
ศึกษาความหมายและขอบข่ายของหลักภาษาไทย ศึกษาลักษณะภาษาไทยในด้านเสียง พยางค์ คำ วลี ประโยค ลักษณะประโยค หลักเกณฑ์การอ่านการเขียนคำไทย คำราชาศัพท์  คำสุภาพ และสามารถใช้ภาษาให้ถูกต้องตามความนิยมของสังคมไทย

PR  6103    หลักการอ่านและการเขียนคำไทย                                                                             2(2-2-2)
        Reading and Writing Systems in Thai
        ศึกษาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียนคำไทย ความจำเป็นและประโยชน์ของการเรียนวิชานี้   ฝึกการอ่านและการเขียน เก็บรวบรวมคำที่มักเขียนหรืออ่านผิดเพี้ยนไปจากกฎเกณฑ์เท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน  วิเคราะห์และวิจัยสาเหตุที่ทำให้การอ่านและเขียนเปลี่ยนแปลงไป เปรียบเทียบคำที่อ่านและเขียนผิดกับคำที่อ่านและเขียนตามกฎเกณฑ์อภิปรายและสรุปผล   เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
PR  6104    การเขียนทั่วไป                                                                                                               2(2-2-2)
        Writing
        การเขียนสรุปบทความที่ได้จากการอ่านและการฟัง  การเขียนเล่าเรื่อง  การเขียนแสดงความรู้สึก  ความคิดเห็น  การเขียนอภิปราย  เน้นการฝึกเขียน การเขียนหนังสือราชการรูปแบบต่างๆ การเขียนเพื่อบันทึก  การเขียนเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง มีผลงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 เรื่อง  ประเมินผลงานเขียนตลอดภาคเรียน

PR  6105     ภาษาไทยสำหรับครูระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2                                                          2(2-2-2)
Thai Language for Primary School Teachers
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับภาษา แบบสร้างคำ กลุ่มคำประโยคและสำนวนในภาษาไทยไตรยางค์ การผันอักษร การใช้ราชาศัพท์ และคำสุภาพในโอกาสต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม ลักษณะภาษาไทย หลักเกณฑ์การอ่านและเขียนคำไทย การอ่านทำนองเสนาะ การใช้พจนานุกรม ศึกษาหลักการ รายละเอียดและเนื้อหาภาษาไทย ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

PR  6106    การสอนวิชาภาษาไทยระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2                                                       2(2-2-2)
Methods and Approaches in Teaching Thai at Primary School Level
ศึกษาสาระสำคัญของหลักสูตรภาษาไทยระดับระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2 คู่มือการสอนภาษาไทยหนังสือเรียน  และหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทย  จุดประสงค์ของการอ่านภาษาไทยระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนการสอนกิจกรรมเพลงและเกมประกอบการสอน  การสอนเสริมและซ่อมการเรียนภาษาไทย การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาไทย  การเตรียมการสอนและการปฏิบัติการสอน

PR  6107    ภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2                                                      2(2-2-2)
        English for Primary School Teachers              
The aim of this course is to prepare teachers to teach English, using a communicative approach, at the Primary level.  Grammatical structures found in Primary textbooks are practiced and studied in details.  English sound problems, stress, intonation and phonetic symbols are analyzed and drilled

PR  6108    การสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2                                 3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching Social Study for Primary School  Level
ศึกษาวิธีสอนภาษาอังกฤษแบบต่างๆ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ  การนำหลักการไปใช้ในห้องเรียน การเรียนรู้ภาษาของเด็ก  การสอนทักษะทางภาษา  การฝึกทักษะประกอบการสอนภาษา  การผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอนกิจกรรมเพลงและเกมประกอบการสอน การสอนเสริมและซ่อมการเรียนทางภาษา การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษ การเตรียม การสอน การปฏิบัติการสอน

PR  6109    วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับครู                                                                                2(2-2-2)
Physical Science for Primary School Teachers
องค์ประกอบและสถานะของสสาร สมบัติและวัฏจักรของน้ำ  แรงดันของน้ำส่วนประกอบและสมบัติของอากาศ แรงดันอากาศ  ความชื้นของอากาศและเครื่องมือวัดส่วนประกอบและประโยชน์ของดิน หิน แร่ วิธีใช้และผลกระทบจากการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน   ความร้อนและเครื่องใช้ที่ให้ความร้อน  แสงและการมองเห็น  เสียงและการได้ยินไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ  แรงและเครื่องผ่อนแรง  ระบบสุริยะจักรวาล ปรากฏการณ์ธรรมชาติทางดาราศาสตร์และการศึกษาค้นคว้าความก้าวหน้าด้านอวกาศและเนื้อหาวิทยาศาสตร์กายภาพตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน

PR6110      วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับครู                                                                                  3(2-2-5)
Biological Science for Primary School Teachers
สมบัติของสิ่งมีชีวิต  โครงสร้างของเซลล์   ระบบอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์  การจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยเน้นพืชและสัตว์ส่วนประกอบของพืช   การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  ระบบนิเวศ  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อมนุษย์  เน้นมลพิษทางน้ำและอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ และเนื้อหาวิทยาศาสตร์ชีวภาพตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน

PR  6111    การสอนวิทยาศาสตร์ระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2                                                        3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching Science for Primary School Level
ศึกษาสาระสำคัญของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2  การวิเคราะห์หลักสูตร  ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์   เทคนิคการสอนวิธีสอนวิทยาศาสตร์แบบต่าง ๆ การเลือกการผลิตและการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์  การเตรียมการสอน การทำแผนการสอน  การประเมินการสอนภาคปฏิบัติ  การฝึกปฏิบัติการสอน

PR  6112    คณิตศาสตร์สำหรับครูระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2                                                      3(2-2-5)
Mathematics  for  Primary  School  Teachers
ระบบคณิตศาสตร์   ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เซตเบื้องต้น ระบบเลขฐาน แนวคิด (concept)  คณิตศาสตร์ตามเนื้อหาระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ให้สมบูรณ์

PR  6113    การสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2                                  3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching Mathematics for Primary  School  Level
ศึกษาสาระสำคัญของหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2 คู่มือครูคณิตศาสตร์ หนังสือเรียน  แบบฝึกหัดเสริมทักษะ และแนวการสอนคณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) การจัดกิจกรรมการเรียน  การสอนคณิตศาสตร์ สื่อการเรียนการสอนและเกมคณิตศาสตร์  การศึกษาตัวแบบการสอนคณิตศาสตร์ การสร้างเจตคติที่ถูกต้องในการคิดเชิงตรรกะและการคำนวณ การนำความรู้ในเชิงคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน การวัดผลและ   การประเมินผลการเรียนคณิตศาสตร์  การสอนเสริมและซ่อมการเรียน  การเตรียมการสอน             การปฏิบัติการสอน 

PR 6114     ประวัติศาสตร์ไทย                                                                                                        2(2-2-2)
                        Thai History
                        ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย  ลักษณะการปกครองเศรษฐกิจสังคมและความสัมพันธ์กับต่างประเทศในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยสังเขป การปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่นับตั้งแต่ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม จนถึงปัจจุบัน

PR  6115    สังคมศึกษาสำหรับครูระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2                                                       2(2-2-2)                                      
Social Study for Primary School Teachers
        ศึกษาความหมาย และความสำคัญของสังคม องค์ประกอบของสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ลักษณะและปัญหาของสังคมไทย การวิเคราะห์ปัญหาในสังคมไทย การป้องกันหรือแก้ปัญหาในสังคม การอ่านและการเขียนแผนที่  การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน การศึกษาเกี่ยวกับประวัติบุคคลสำคัญของไทยในอดีต โบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญของไทย ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันของไทยและของโลก

PR  6116    การสอนสังคมศึกษาระดับระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2                                               3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching Social Study for  Primary School  Level
ศึกษาสาระสำคัญของหลักสูตรสังคมศึกษาระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2  การวิเคราะห์หลักสูตร ทักษะกระบวนการทางสังคม   เทคนิควิธีสอนสังคมศึกษา  การจัดกิจกรรมทางสังคมศึกษา  การผลิต  การเลือกและการใช้สื่อการวัดผลประเมินผล   การเตรียมการสอน การทำแผนการสอน    การฝึกปฏิบัติการสอน

PR  6117    ศิลปะสำหรับครูระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2                                                  2(2-2-2)               
Arts  for Primary School Teachers
ความสำคัญของศิลปศึกษา พัฒนาการทางศิลปะของเด็กไทยวัยประถมศึกษา  หลักการเขียนภาพและระบายสี   การพิมพ์ภาพ  ภาพปะติด  การปั้นและแกะสลัก  งานสาน ถัก และทอ  งานสร้างสรรค์และงานประดิษฐ์   หลักการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ   การวิจารณ์ผลงานศิลปศึกษาของเด็ก

PR  6118    งานช่างสำหรับครูระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2                                                              2(2-2-2)               
Carpentry for Primary School Teachers
ความสำคัญและความจำเป็นของงานช่าง  หลักงานช่าง  เครื่องมือและหลักการใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับช่าง  งานช่างเบื้องต้นในบ้าน  ได้แก่  งานอ่านและเขียนแบบอย่างง่าย งานไม้  งานโลหะ  งานปูนและงานไฟฟ้าในบ้าน

PR  6119    งานเกษตรสำหรับครูระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2                                                         3(2-2-5)
Agriculture for Primary Teacher
ความหมายและความสำคัญของการเกษตร  สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร  การทำไร่นาสวนผสม หลักการปลูกพืช หลักการเลี้ยงสัตว์ การขยายพันธุ์พืช เครื่องมือสำหรับการเกษตร หลักเศรษฐกิจการเกษตร การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรในประเทศไทย  หลักการถนอมผลิตผลเกษตรปฏิบัติการ   การปลูกพืชโดยใช้ดินและไม่ใช้ดินขยายพันธุ์พืช สำรวจการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์

PR  6120    คอมพิวเตอร์สำหรับครูระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2                                                     3(2-2-5)
Computer in Primary Education
ศึกษาการนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ในด้านต่าง ๆ   การสร้างบทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์  การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ การสร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   การสร้างและประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล  และระบบมัลติมีเดีย  การใช้ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอน

PR  6121   โครงงานเพื่อการเรียนรู้                                                                                                2(2-2-2)
Project for Learning
ศึกษาหลักการ  ความหมายและแนวคิดของการทำโครงงาน  ขั้นตอนของการทำโครงงาน  ทักษะและกระบวนการที่ใช้ในการทำโครงงาน  ประเภทของโครงงาน  การดำเนินการในการทำโครงงาน   การจัดทำโครงงานที่สนใจ  การนำเสนอและการประเมินผลโครงงาน

PR  6122    สหกรณ์โรงเรียน                                                                                                            2(2-2-2)
                   Cooperative Principle and Practice
ความหมายของสหกรณ์  ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์  อุดมการณ์  หลักการและวิธีการสหกรณ์ ประเภทของสหกรณ์  พระราชบัญญัติสหกรณ์  สหกรณ์กับเศรษฐกิจพอเพียง  สิทธิพิเศษของสหกรณ์  ความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับหน่วยงานภาครัฐ  การจัดตั้งสหกรณ์และระบบการจัดการสหกรณ์ประเภทต่างๆ สหกรณ์ในโรงเรียน

PR  6123     จิตวิทยาพัฒนาการ                                                                                                      2(2-2-2)
                     Introduction to Developmental   Psychology
                       ศึกษาความหมายและความสำคัญของพัฒนาการของมนุษย์ที่มีต่อการศึกษาอิทธิพลต่างๆที่มีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล  ทฤษฏีเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ  ศึกษาพัฒนาการทางร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และความฉลาดทางอารมณ์   บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยชรา  การประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการของบุคคล


PR 7201      โครงการสุขภาพในโรงเรียน                                                                                      2(2-2-2)
                     School Health Program
                        ความหมายของสุขภาพในโรงเรียน การศึกษาปัญหาสุขภาพ  การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ บริการด้านสุขภาพในโรงเรียน  การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน  ความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน  โรงเรียนและชุมชนในการแก้ปัญหาสุขภาพและปัญหายาเสพย์ติด

PR 7202      การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง                                                                                     2(2-2-2)
    Community Development
                        ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาชุมชน  หลักและวิธีการดำเนินงานพัฒนาชุมชน  ผู้นำท้องถิ่นกับการพัฒนาชุมชน อาชีพและวัฒนธรรมประเพณี  เทคนิคและรูปแบบการประสานงานในชุมชน  การจัดทำแผนชุมชน  การจัดทำโครงการพัฒนาชุมชน

PR 7203    เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในท้องถิ่น                                                 2(2-2-2)
  Appropriate Technology for Local Life
  ศึกษาความหมายของเทคโนโลยี อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการดำรงชีวิตการเลือกใช้เทคโนโลยี    การจัดการปรับปรุงเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในท้องถิ่น  เพื่อการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ

PR 7204    อาหารและยาในชีวิตประจำวัน                                                                                   2(2-2-2)
  Food and Drug for Daily Life
  ศึกษาพระราชบัญญัติอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่ม พระราชบัญญัติยา  ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ ยาแผนปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของยาในร่างกาย       ยาชุด อันตรายจากการใช้ยา   ข้อปฏิบัติในการใช้ยาเพื่อรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัวและแนวทางการบริโภคเพื่อสุขภาพ
                     
PR 7205     กฎหมายกับชีวิต                                                                                                            2(2-2-2)
                       Law and Life
                       (นักศึกษาต้องไม่เลือกเรียนวิชากฎหมายกับชีวิตประจำวันมาก่อน)
  ศึกษากฎหมายที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตในด้านต่างๆ อันได้แก่ ความสำคัญของกฎหมายต่อชีวิต การจัดทำกฎหมายของรัฐสภา กฎหมายว่าด้วยบุคคล กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กฎหมายว่าด้วยการซื้อขาย การกู้ยืม ค้ำประกัน ครอบครัว มรดก กฎหมาย ประกันสังคม สิทธิหน้าที่ของผู้เสียหายและผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อเป็นพื้นฐาน
EE 6207     การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย                                           3(2-2-5)               Readiness for Early Childhood Learning
   ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมธรรมชาติและพัฒนาการทางด้านต่างๆของเด็กปฐมวัย  ปัจจัยและองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความพร้อม การจัดกิจกรรมและสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมความพร้อม การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

EE 6520     การศึกษาแบบเรียนรวมในระดับปฐมวัย                                                                 3(2-2-5)                 
 Inclusive Education for Early Childhood
  ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบเรียนรวม ความรู้ที่เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จิตวิทยาเด็กพิเศษ การเตรียมการเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวม แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) บทบาทของครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย

EE 7224     หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย                                                                                         3(2-2-5)                       
                     Books for Early Childhood
   ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ลักษณะของหนังสือเด็กปฐมวัยที่ดี การเลือกหนังสือสำหรับเด็กแต่ละวัย เทคนิคการอ่านหนังสือสำหรับเด็กหลักการสร้างและการเขียนหนังสือสำหรับเด็ก เทคนิคการวาดภาพการ์ตูนและการจัดทำภาพประกอบเรื่อง          การจัดทำหนังสือสำหรับเด็กและทดลองใช้ การประเมินคุณค่าหนังสือเด็ก บทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็ก  การส่งเสริมการใช้และการรักษาหนังสือ
คำอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาชีพครู

PC 9101      ความเป็นครู                                                                                                                  3(2-2-5)
                      Self Actualization for Teachers
                      ความสำคัญของวิชาชีพครู    บทบาทหน้าที่ภาระงานของครูพัฒนาการของวิชาชีพครูคุณลักษณะของครูที่ดี   การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู   การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู  การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

PC 9102      ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับครู                                                                                 3(2-2-5)

                       Fundamental English for Teachers   

                      ฝึกฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ภาษาอังกฤษพื้นฐานในสถานการณ์ต่างๆ  ในชีวิตประจำวัน  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่น  โดยใช้สำนวนที่เหมาะสม  ถูกต้อง  สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ใช้ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจระหว่างชาติ

PC 9203      เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู                                                                              3(2-2-5)
                      Information technology for Teacher
                      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่  ไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ก ระบบซอฟท์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ   เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ   ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ  ฐานข้อมูลสารสนเทศ  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง  ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

PC 9204      เทคโนโลยีการศึกษา                                                                                                    3(2-2-5)

                       Educational Technology

                       ความหมาย ความสำคัญและทฤษฎีของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ วิธีระบบ กระบวนการสื่อความหมาย การจำแนกประเภทของสื่อการเรียนรู้  การแนะนำให้รู้จักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  การจัดหา  การออกแบบการผลิต  การใช้  การเก็บรักษา  การประเมินผล  และการปรับปรุงสื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพของการเรียนรู้

PC 9205      จิตวิทยาสำหรับครู                                                                                                       3(2-2-5)
                       Psychology for Teacher
                     ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ  พัฒนาการทางร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และความฉลาดทางอารมณ์  บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์  ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาในการช่วยเหลือผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ  และศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา  แนวทางการช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

PC 9306      เทคนิคและวิทยาการการจัดการเรียนรู้                                                                    3(2-2-5)

                      Methodology  &  Techniques  in  Teaching       

                      ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนรูปแบบการเรียนรู้  การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   การจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยการบูรณาการ เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้  การใช้และการผลิตสื่อ  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้

PC 9307     การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                               3(2-2-5)

                       Educational Measurement and Evaluation

                      ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา  การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  การประเมินภาคปฏิบัติ  การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม  เพื่อให้มีความรู้  มีทักษะ            มีความสามารถในการวัดและประเมินผลได้ตามสภาพความเป็นจริง  นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  และการพัฒนาหลักสูตร  เห็นคุณค่าของการใช้ข้อมูลจากการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนและการศึกษา

PC 9308      การบริหารจัดการศึกษาเพื่อชุมชน                                                                           3(2-2-5)
                       Education Administration for Community
                       ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการศึกษา  ภาวะผู้นำและการคิดอย่าง   เป็นระบบ  วัฒนธรรมองค์กร  มนุษยสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร  การบริหารจัดการชั้นเรียนและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับชั้นเรียน  การทำงานเป็นทีมและกระบวนการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ  การจัดโครงงานทางวิชาการ  โครงการฝึกอาชีพโครงการและกิจกรรมพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน  การจัดระบบสารสนเทศ  เพื่อการบริหารจัดการศึกษาเพื่อชุมชน

PC 9409      การพัฒนาหลักสูตร                                                                                                     3(2-2-5)
                      Curriculum   Development
                      ปรัชญา   แนวคิดทฤษฎีการศึกษา   ความหมาย   ความมุ่งหมายและความสำคัญของการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย  วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย  ความหมาย  ความสำคัญของหลักสูตร  ทฤษฎีของหลักสูตร  องค์ประกอบของหลักสูตร  รูปแบบของหลักสูตร  การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร  การศึกษาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  การกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  การเลือกและการจัดเนื้อหาของหลักสูตร  การจัดประสบการณ์และกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรการประเมินผลหลักสูตร

PC 9410      การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                  3(2-2-5)
                      Educational Research
                      ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  กระบวนการวิจัย  สถิติเพื่อการวิจัย   การวิจัยในชั้นเรียน  การฝึกปฏิบัติการวิจัย   การนำเสนอผลงานวิจัย   การค้นคว้าศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา  การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัยเพื่อให้มีความรู้  ความสามารถในการทำวิจัย  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  พัฒนาผู้เรียน  และนำผลการวิจัยทางการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  มีเจตคติที่ดีต่อการวิจัยทางการศึกษา

PC 9001      การบูรณาการการสอนและการออกแบบการสอน                                                  3(2-2-5)

                      Integration   of   Instruction  &   Course   Design                                                   

                      ความหมาย  และความสำคัญของการบูรณาการ  ประเภทของการบูรณาการ  การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  การบูรณาการการสอนแบบเรียนรวม  หลักในการออกแบบการสอน  การออกแบบการสอน  บูรณาการแบบต่าง ๆ การจัดการเรียนการสอนโดยการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ           


PC 9020   นวัตกรรมการศึกษา                                                                                                        3(2-2-5)
                        Educational Innovation                                                                                                                       
                        ความหมาย  ความสำคัญ  หลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา การสร้างนวัตกรรมการศึกษาในท้องถิ่น  การเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนในสถานศึกษา  นำเสนอรูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสม        ทำการผลิตเพื่อนำไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข  นวัตกรรมการศึกษาในอนาคต

คำอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

PC 8301    การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  1                                                                         1(60)
                      Practicum  I
                      การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน  โดยการฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษา  ฝึกการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษาด้านการสังเกต  สัมภาษณ์  รวบรวมข้อมูลและนำเสนอผลการศึกษา  การจัดทำโครงการทางวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน

PC 8302    การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  2                                                                         3(180)
                      Practicum  II
                      การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน โดยการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการฝึกทำแผนการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และการนำหลักสูตรไปใช้  รวมทั้งศึกษา  แยกแยะผู้เรียนด้านการวิเคราะห์วินิจฉัยผู้เรียน การปฏิบัติการสอนตั้งแต่การทำแผนการสอน  ปฏิบัติการ  ประเมินผล  และปรับปรุงการเรียนการสอน 

PC 8403    การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1                                                                         5(450)
                      Internship  I
                      การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตั้งแต่การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  การทำแผนการจัดการเรียนรู้ การเลือกใช้ การผลิตสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้  การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  และการนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้และการทำวิจัยในชั้นเรียน        เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนPC 8405    การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2                                                                         5(450)
                      Internship  II
                      การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ตั้งแต่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  การปฏิบัติการสอน  การประเมินผล  การบันทึกผลการจัดการเรียนรู้  รายงานผลการจัดการเรียนรู้  และการนำผลการประเมินการจัดการเรียนรู้มาสัมมนาและจัดฝึกนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน  การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน